Opšti uslovi poslovanja

PRIVREDNOG DRUŠTVA BEST REAL ESTATE D.O.O.

Na osnovu odredbe člana 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Privredno drustvo "BEST REAL ESTATE" D.O.O. sa sedištem u Beogradu, ulica Patrijarha Varnave broj 20, matični broj: 20552662, PIB: 106193133, Broj upisa u Registar Posrednika u Prometu i Zakupu Nepokretnosti 058, čiji je zakonski zastupnik, direktor, Ljiljana Teodosijević, kao Privredno drustvo koje obavlja delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik), utvrduje dana 08.11.2013. godine ove Opšte uslove poslovanja sa sledećom sadržinom:

I-OPŠTE ODREDBE
Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti posrednik obavlja u skladu sa odredbama člana 2. i 15-29. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti te u skladu sa odredbama člana 813., 814., 816-820. i 822-826, Zakona o obligacionim odnosima i drugim odredbama ovog Zakona koje se shodno primenjuju. Ovim Opštim uslovima poslovanja utvrđuju se osnovni uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i međusobna prava i obaveze posrednika i nalogodavaca, fizickih i pravnih lica i preduzetnika. Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti je delatnost koja obuhvata poslove pronalaženja radi dovođenja u vezu sa nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno, zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a koji poslove posrednik obavlja uz novčanu naknadu. Posredovanje se obavlja na osnovu ugovora o posredovanju, a ovi Opšti uslovi poslovanja predstavljaju sastavni deo ugovora o posredovanju. Nalogodavac svojim potpisom na ugovoru o posredovanju potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja i da iste prihvata. Ovi Opšti uslovi poslovanja su istaknuti na vidnom mestu u poslovnom prostoru posrednika, čime je posrednik omogućio nalogodavcu da se sa istima upozna. Posrednik ne može obavljati posredovanje ukoliko nije zaključio ugovor o posredovanju sa nalogodavcem. Posrednik vodi evidenciju o posredovanju, koja sadrži podatke o ugovorima o posredovanju, a naročito podatke o nalogodavcu, nepokretnosti čiji promet, odnosno, zakup je predmet posredovanja, uslovima posredovanja i posredničkoj naknadi. Posrednik u obavljanju poslova posredovanja ima pravo da nepokretnost za čiji promet ili zakup posreduje oglašava u sredstvima javnog informisanja (štampani mediji, televizija, radio, elektronski mediji i slično), u svom poslovnom prostoru, na svom website-u i na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti. Prilikom oglašavanja, pored svojih poslovnih podataka, posrednik je dužan da oglasi i podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti. Posrednik može, kada je za to posebno ovlašćen od strane nalogodavca, da u ime i za račun nalogodavca zaključi predugovor ili ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a ovlašćenje izdato od strane nalogodavca mora biti u zakonom propisanoj formi. Nalogodavac nije dužan da pristupi pregovorima za zaključenje posredovanog posla sa licem koje je posrednik pronašao, niti da zaključi posredovani pravni posao, a odredbe ugovora o posredovanju kojom je drukčije ugovoreno, ništave su. U navedenim slučajevima, nalogodavac će biti u obavezi da posredniku naknadi štetu, ukoliko je postupao protivno savesnosti. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu koju mu isplaćuje nalogodavac, u svim slučajevima predviđenim Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i ugovorom o posredovanju, a čija visina, rok i način isplate su ugovoreni ugovorom o posredovanju. Posrednik ima pravo na naknadu troškova, u slučajevima predviđenim Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu neporketnosti, kao i pravo na troškove dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, ukoliko je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju, a sve bez obzira na uspeh posredovanja. Račun za izvršene usluge, posrednik može ispostaviti u skladu sa ugovorom o posredovanju.

II - VRSTE POSREDOVANJA
Posrednik može biti angažovan za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti od strane nalogodavca koji može biti prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac nepokretnosti, kao i punomoćnici ovih lica. Posrednik, kako u posredovanju u prometu, tako i u posedovanju u zakupu nepokretnosti, može posredovati za obe ugovorne strane. Posrednik i nalogodavac mogu ugovorom o posredovanju ugovoriti ekskluzivno posredovanje, kojim ugovorom će se nalogodavac obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa određenom nepokretnošću. Ako za vreme važenja navedene klauzule, nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa konkretnom nepokretnošću, za koji je posredovao drugi posrednik, biće dužan da posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje, na ime naknade štete isplati iznos ugovorene posredničke naknade u celini. Posrednik je dužan da posebno, u ugovoru o posredovanju, upozori nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju. Posrednik može obavljati poslove posredovanja za nalogodavca koji želi da ostane anoniman, u kom slučaju je posrednik dužan da ne otkriva identitet nalogodavca, u skladu sa uslovima iz ugovora o posredovanju, a najkasnije do zaključenja predugovora o posredovanom pravnom poslu. Klauzula o anonimnom nalogodavcu se izričito ugovora ugovorom o posredovanju. Posrednik može ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ukoliko se nalogodavac sa ovim izričito saglasio u ugovoru o posredovanju. Ugovor o potposredovanju se zaključuje sa drugim posrednikom u pisanoj ili elektronskoj (u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina) formi, sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz ugovora o posredovanju, isplate posredničke naknade i otkaza ugovora. Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja istog, na ruke nalogodavcu ili preporučenom pošiljkom na adresu nalogodavca iz ugovora o posredovanju. Posrednik ugovorom o potposredovanju može preuzeti prava i obaveze iz ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, od drugog posrednika, ukoliko se nalogodavac drugog posrednika sa ovim izričito saglasio u ugovoru o posredovanju.

III - UGOVOR O POSREDOVANJU
Ugovor o posredovanju se zaključuje u pisanoj ili elektronskoj formi, između posrednika i nalogodavca. Ugovor o posredovanju naročito sadrži prava i obaveze posrednika i nalogodavca, podatke o posredniku i nalogodavcu, vrstu i bitne elemente pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troškova i troškova dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene. Ako nije drukčije ugovoreno, ugovor o posredovanju se zaključuje sa rokom trajanja od godinu dana, a po isteku ugovorenog roka, posrednik i nalogodavac mogu zaključiti aneks ugovora o posredovanju, kojim će ugovoriti novi rok važenja ugovora o posredovanju, koji aneks će biti zaključen u istoj formi kao i ugovor o posredovanju. Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva protekom roka na koji je zaključen, zaključenjem pravnog posla za koji je posrednik posredovao ili otkazom u pisanom ili elektronskom obliku, Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti posebno obrazložen, može ga uputiti kako nalogodavac, tako i posrednik, a pravno dejstvo proizvodi momentom dostavljanja posredniku, odnosno, nalogodavcu, uručenjem na ruke ili preporučenom pošiljkom na adrese iz ugovora o posredovanju, osim ukoliko nije ugovoren drugi rok za prestanak vazenja prava i obaveza iz ugovora o posredovanju, a na otkaz ugovora o posredovanju shodno se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, u delu koji se odnosi na opozivanje naloga za posredovanje. Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi predugovor ili ugovor o pravnom poslu koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu, u celini, a ako nalogodavac pod istim uslovima i u istom roku zaključi predugovor ili ugovor o pravnom poslu koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati srazmernu posredničku naknadu, sve osim ukoliko je ugovorom o posredovanju drukčije ugovoreno.

IV - OPIS POSLOVA I OBAVEZE POSREDNIKA
1. IV) 1. - Opis poslova i obaveze posrednika u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, kada je posrednik angažovan od strane prodavca, odnosno, zakupod

Posrednik obavlja sledeće poslove i obavezuje se:
 • da će nastojati da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice - potencijalnog kupca, odnosno, zakupca, radi pregovaranja o zaključenju i radi zaključenja ugovora o kupoprodaji, odnosno, o zakupu predmetne nepokretnosti;
 • da će pregledati nepokretnost nalogodavca i dati mu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti, odnosno, o visini zakupnine, u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima, te da će mu dati objektivno misljenje o drugim uslovima prodaje, odnosno, zakupa;
 • da će izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine nalogodavca na nepokretnosti i upozoriti nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisanim pravima, odnosno, teretima na nepokretnosti, postojanjem prava preče kupovine i ograničenjima u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima, te ukazati nalogodavcu na eventualne nedostatke u navedenim ispravama;
 • da će obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu radi prodaje, odnosno, davanja u zakup, na odgovarajući način (u sredstvima javnog informisanja, ili u svom poslovnom prostoru i drugim mestima na kojima je dozvoljeno oglašavanj);
 • da će dovoditi potencijalne kupce, odnosno zakupce, radi pregleda nepokretnosti, omogućiti im pregled, prisustvovati pregledu i ugovarati način i vreme razgledanja sa nalogodavcem i kupcem, odnosno zakupcem;
 • da će u toku trajanja ugovora o posredovanju, redovano obaveštavati nalogodavca o prilikama na tržištu, o interesovanju potencijalnih kupaca za kupovinu nepokretnosti, odnosno o interesovanju zakupaca, o ozbiljnim ponudama koje kupci, odnosno zakupci budu isticali, kao i o svim drugim okolnostima od stvarnog značaja za realizaciju posla za koji posreduje, a koje su mu poznate;
 • da će posredovati u pregovorima nalogodavca sa potencijalnim kupcem, odnosno zakupcem, o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini i ostalim elementima i uslovima kupoprodaje, odnosno zakupa, i nastojati da dođe do zaključenja predugovora i ugovora o kupoprodaji, odnosno o zakupu;
 • da će čuvati podatke o ličnosti nalogodavca i na osnovu pisanog naloga nalogodavca, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti ili podatke u vezi s tom nepokrctnosti ili kupoprodajom, odnosno zakupom nepokretnosti;
 • da će, nakon uspešnog okončanja pregovora, a nakon naloga koje mu upute nalogodavac i kupac, odnosno zakupac, o svom trošku i po svom izboru (ukoliko drugacije nije ugovoreno), angažovati advokata radi sačinjavanja teksta predugovora i ugovora, te da će omogućiti nalogodavcu uvid u iste i izvršenje izmena i dopuna predugovora i ugovora;
 • da će prisustvovati zaključenju predugovora i ugovora o kupoprodaji odnosno o zakupu i omogućiti nalogodavcu i kupcu, odnosno zakupcu, da iste potpišu u njegovim poslovnim prostorijama;
 • da će prisustvovati overi predugovora i ugovora u sudu ili kod javnog beleznika, isplati kupoprodajne cene u banci i primopredaji nepokretnosti, te da će sa nalogodavcem i kupcem, odnosno zakupcem ugovoriti vreme, odnosno, vreme i mesto izvršenja navedenih radnji;
 • da će čuvati podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa cijom prodajom ili zakupom posreduje ili u vezi s tom nepokretnošću ili u vezi sa poslom za koji posreduje;
 • da će voditi evidenciju o posredovanju;
 • da će postupati s pažnjom dobrog privrednika;
 • da u svom poslovnom prostoru u svakom trenutku u toku oznacenog radnog vremena obezbedi lice koje ce primati reklamacije nalogodavaca,kao i prigovore po osnovu nesaobraznosti usluge;
 • da u roku od 7 dana od prijema pisane reklamacije posalje nalogodavcu pisani odgovor po izjavljenoj reklamaciji ili prigovoru nesaobraznosti ;
 • da bude upisan u Registar posrednika;
 • da zakljuci ugovor o osiguranju od odgovornosti za stetu.
2. IV) 2. - Opis poslova i obaveze posrednika u posredovanju u prometu nepokretnosti, kada je posrednik angažovan od strane kupca, odnosno zakupca

Posrednik obavija sledeće poslove i obavezuje se:
 • da će nastojati da za nalogodavca pronađe i upozna ga sa svim nepokretnostima koje se nude na tržištu, za koje je nalogodavac potencijalno zainteresovan, a koje su posredniku dostupne za prezentiranje kupcu;
 • da će omogućiti nalogodavcu pregled nepokretnosti koje je nalogodavac odabrao;
 • da će ga upoznati sa svim uslovima prodaje, odnosno zakupa, koje je odredio prodavac, odnosno zakupodavac nepokretnosti;
 • da će obavestiti nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao, koje su mu poznate;
 • da će nalogodavcu dati objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti, odnosno, visini zakupnine, prilikama na tržištu i drugim relevantim okolnostima;
 • da će ga dovesti u vezu sa prodavcem, odnosno, zakupodavcem nepokretnosti koju nalogodavac odluči da kupi, odnosno, uzme u zakup, radi pregovaranja o zaključenju i radi zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji, odnosno o zakupu;
 • da će učestvovovati i posredovati u pregovorima o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini i ostalim elementima i uslovima kupoprodaje, odnosno zakupa;
 • da će izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine prodavca, odnosno zakupodavca, na nepokretnosti koju nalogodavac odluči da kupi, odnosno da je uzme u zakup;
 • da će nalogodavcu omogućiti uvid u navedene isprave neposredno pre zaključenja predugovora ili ugovora ili ranije, ukoliko se prodavac sa tim saglasi, te da će upozoriti nalogodavca na moguće rizike u vezi navedenih isprava, na moguće rizike u vezi sa upisom nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisanim pravima, odnosno, teretima na nepokretnosti;
 • da će nakon uspešnog okončanja pregovora o kupoprodaji, odnosno, zakupu nepokretnosti, nakon naloga koje mu upute nalogodavac i prodavac, o svom trošku i po svom izboru, angažovati advokata, radi sačinjavanja teksta predugovora i ugovora, osim ukoliko drugacije nije ugovoreno;
 • da će omogućiti nalogodavcu da izvrši izmene i dopune predugovora i ugovora i da će omogućiti nalogodavcu i prodavcu, odnosno, zakupodavcu, da iste potpišu u njegovim poslovnim prostorijama;
 • da će prisustvovati overi predugovora i ugovora kod javnog beležnika, isplati kupoprodajne cene u banci i primopredaji nepokretnosti, te da će sa nalogodavcem i prodavcem, odnosno, zakupodavcem, ugovoriti vreme, odnosno, vreme i mesto izvršenja navedenih radnji;
 • da će čuvati podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijom prodajom ili zakupom posreduje ili u vezi s tom nepokretnošću ili u vezi sa poslom za koji posreduje;
 • da će voditi evidenciju o posredovanju;
 • da će postupati s pažnjom dobrog privrednika.
Neće postojati obaveza posrednika da izvrši neke od navedenih poslova i radnji, ukoliko to priroda posla za koji posreduje ne zahteva ili isti ne utiču na punovažnost tog posla ili ukoliko nalogodavac izričito izjavi da posrednik nema obavezu da te poslove i radnje izvrši ili u drugim slučajevima u kojima neke od navedenih radnji nije potrebno obavljati.

V - POSREDNIČKA NAKNADA
Posrednik u posredovanju pri kupoprodaji nepokretnosti, ima pravo na posredničku naknadu, koju naplaćuje od nalogodavca u visini i pod uslovima koji su regulisani ugovorom o posredovanju. Pravo na posredničku naknadu posrednik stiče u trenutku zaključenja ugovora o pravnom poslu u kome je posredovao ili u trenutku zaključenja predugovora, u zavisnosti od toga kako je ugovoreno ugovorom o posredovanju. Posrednik ne može zahtevati od nalogodavca plaćanje dela ili cele ugovorene posredničke naknade unapred, odnosno. pre zaključenja predugovora ili, ukoliko je tako ugovoreno ugovorom o posredovanju, pre zaključenja ugovora za koji je posredovao. Posrednik je dužan da u ugovoru o posredovanju, osim visine, navede i način plaćanja ugovorene posredničke naknade, a ukoliko to u trenutku zaključenja ugovora o posredovanju nije moguće, dužan je da to učini najkasnije neposredno pre plaćanja ugovorene posredničke naknade. Izuzetno, posrednik moze, ali nije obavezan, na zahtev nalogodavca, umanjiti ugovorenu posredničku naknadu.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kada nije bilo njegovog učešća u zaključenju predugovora ili ugovora o pravnom poslu u kome je posredovao, ukoliko je nalogodavca i drugu ugovornu stranu doveo u vezu radi pregovaranja o zaključenju i radi zaključenja ugovora o kupoprodaji, odnosno o zakupu, u sledećim slučajevima:
 • ukoliko je nalogodavac - prodavac, odnosno zakupodavac zaključio predugovor ili ugovor sa kupcem, odnosno zakupcem sa kojim ga je posrednik doveo u vezu, u punoj visini ugovorene posredničke naknade;
 • ukoliko usled krivice, odgovornosti ili odustanka nalogodavca - prodavca, odnosno zakupodavca, nakon zaključenog predugovora ili ugovora, nije došlo do zaključenja ili izvršenja ugovora, u punoj visini ugovorene posredničke naknade;
 • ukoliko je nalogodavac - kupac, odnosno zakupac zaključio predugovor ili ugovor sa prodavcem, odnosno zakupodavcem sa kojim ga je posrednik doveo u vezu, u punoj visini ugovorene posredničke naknade;
 • ukoliko je usled krivice, odgovornosti ili odustanka nalogodavca – kupca, nakon zaključenog predugovora ili ugovora, nije došlo do zaključenja ili izvršenja ugovora, u punoj visini ugovorene posredničke naknade.
Pod dovođenjem u vezu nalogodavca sa licem koje će sa njim zaključiti ugovor, smatra se pokazivanje nepokretnosti, davanje podataka (adrese ili bližeg lokacijskog određenja nepokretnosti, podataka o nalogodavcu, odnosno, licu koje je zainteresovano za nepokretnost i slično), bilo usmeno, bilo objavljivanjem u oglasima ili na website-u posrednika, organizovanje sastanka ili upoznavanje nalogodavca i lica koje je zainteresovano za nepokretnost i svaka radnja koju posrednik izvrši u cilju pregovaranja radi zaključenja i zaključenja ugovora za koji posreduje. Smatra se da je dovodenje u vezu izvršeno i ukoliko je posrednik sve ove radnje obavio sa licima koja su povezana sa nalogodavcem, odnosno, licima koja su zainteresovana za nepokretnost, odnosno, ukoliko povezana lica zaključe pravni posao za koji je posrednik posredovao. Pod povezanim licima smatraju se bračni drugovi, srodnici, punomoćnici i sva druga lica koja su posredno ili neposredno dobila podatke od posrednika o predmetoj nepokretnosti. Kao povezano lice, smatra se i pravno lice ili preduzetnik u kome je nalogodavac, odnosno, lice zainteresovano za nepokretnost, osnivač, zastupnik ili zaposleni. Ukoliko posreduje za obe ugovorne strane, posrednik ima pravo na posredničku naknadu od oba ugovarača, u visini predvidenoj u ugovorima o posredovanju koje je zaključio sa svakim od njih.

Posednik ima pravo na ugovorenu posredničku naknadu u punoj visini i u slučajevima iz odredbi člana 27. stav 5., 6. i 7. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, a koji su bliže opisani u opstim odredbama ovih Opštih uslova poslovanja.

Posrednik, odnosno, potposrednik, nema pravo na posredničku naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koji je predmet posredovanja.

VI - TROŠKOVI, TROŠKOVI DODATNIH USLUGA I NAKNADA ŠTETE
Posrednik, pored prava na posredničku naknadu, ima pravo na troškove ukoliko je to ugovorom o posredovanju izričito predviđeno. Posrednik ima pravo i na troškove dodatnih usluga, za dodatne usluge koje obavlja za nalogodavca, ukoliko su isti ugovoreni ugovorom o posredovanju ili posebnim ugovorom, a koje posrednik može naplatiti unapred ili po obavljenim uslugama. Posrednik ima pravo na naknadu troškova koji nastanu tokom posredovanja, i ukoliko nisu ugovoreni ugovorom o posredovanju, ukoliko nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, koji troškovi ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao. Visina troškova i troškova dodatnih usluga, kao i vrste dodatnih usluga utvrđuje se za svaku konkretnu uslugu koju posrednik obavlja za nalogodavca i ugovara se ugovororn o posredovanju. Posrednik može zahtevati naknadu štete od nalogodavca i ukoliko nije ugovorena ugovorom o posredovanju, u slučaju da je nalogodavac, bez opravdanog razloga, nakon dobijanja ponude koju je prihvatio, odnosno, nakon davanja ponude koja je prihvaćena, odbio da pristupi zaključenju predugovora, odnosno, ugovora, u unapred utvrđenoj visini koja ne može prelaziti visinu pune ugovorene posredničke naknade. Nalogodavac odgovara za svu štetu koju prouzrokuje posredniku postupanjem suprotno obavezama nalogodavca iz ovih Opštih uslova poslovanja ili iz ugovora o posredovanju, u unapred utvrđenoj visini koja na može prelaziti visinu pune ugovorene posredničke naknade.

VII - OBAVEZE NALOGODAVCA
Nalogodavac pri zaključenju ugovora o posredovanju mora omogućiti posrediniku da utvrdi njegov identitet, davanjem na uvid lične isprave, a ukoliko je u pitanju punomoćnik, lične isprave i prema pozitivnim propisima valjanog punomoćja, po formi i po sadržini. Prodavac i zakupodavac, u svojstvu nalogodavca, pri zaključenju ugovora o posredovanju moraju posredniku dati na uvid sve isprave koje predstavljaju dokaz o njegovom pravu svojine na nepokretnosti u čijem prometu ili zakupu se posreduje, te je dužan da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti. Nalogodavac je u obavezi da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja, da posredniku i potencijalnom kupcu, odnosno zakupcu omogući razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme, da posredniku omogući fotografisanje, video zapis i oglašavanje nepokretnosti, da jasno i nedvosmisleno obavesti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnost, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i sI., da preda posredniku originale ili overene fotokopije svih isprava kojima dokazuje svoje pravo svojine na nepokretnosti, prilikom zaključenja predugovora o kupoprodaji iste, te da posredniku da saglasnost da iste preda kupcu, nakon ispunjenja svih obaveza kupca prema nalogodavcu i posredniku, da jasno i nedvosmisleno obaveštava posrednika o svim promenama u vezi sa kupoprodajom ili zakupom nepokretnosti, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, sve u roku od 3 (tri) dana od dana nastale promene, usmeno, pismeno ili u elektronskoj formi, da obavesti posrednika o nesavesnom postupanju druge strane sa kojom ga je posrednik doveo u vezu, odnosno, o postupanju protivno ovim Opštim uslovima poslovanja, da plati posredniku ugovorenu posredničku naknadu i troškove ili troškove dodatnih usluga i da u svemu postupa u skladu sa načelom savesnosti i poštenja.

Nalogodavac-kupac, odnosno, zakupac, imaju obavezu da pri svakom razgledanju nepokretnosti koje im je omogućio posrednik, potpišu posrednikovu listu gledanja, kojom će potvrditi da su pregledali predmetnu nepokretnosti, dan i čas pregleda, kao i u čijem prisustvu su istu pregledali. Nalogodavac kupac, odnosno, zakupac ima obavezu da pravni posao zaključi uz posredovanje posrednika koji mu je prvi pokazao predmetnu nepokretnost, a ukoliko mu posrednik ponudi razgledanje nepokretnosti koju je već gledao, sam ili uz posredovanje drugog posrednika, u obavezi je da posrednika obavesti o tome.

Nalogodavac se posebno obavezuje da neće pristupiti zaključenju pravnog posla sa licem sa kojim ga je posrednik doveo u vezu, a koje mu je predložilo ili kome je on predložio da pravni posao zaključe bez znanja ili bez prisustva posrednika i bez plaćanja ugovorne posredničke naknade, te da će posrednika obavestiti o svakom ovakvom predlogu trećeg lica.

VIII - ODGOVORNOST POSREDNIKA
Posrednik odgovora za štetu koju nalogodavac pretrpi, a koja je nastala usled krivice posrednika, koja krivica predstavlja nameru ili krajnju nepažnju posrednika. Posrednik ne odgovara za slučaj da do zaključenja posla za koji je posredovao ne dođe, i pored potrebne brižljivosti koju je pokazao. Posrednik ne odgovara za štetu ukoliko je nalogodavac postupao protivno obavezama nalogodavca iz ovih Opštih uslova poslovanja ili iz ugovora o posredovanju, te ne odgovara za štetu koju nalogodavcu pričini druga ugovorna strana, odnosno, strana sa kojom je pregovarao. Posrednik ne odgovara za izvršenje predugovora i ugovora o kupoprodaji i zakupu nepokretnosti, ne odgovara za faktičke i pravne nedostatke nepokretnosti, za kvalitet i stanje nepokretnosti, za dužinu trajanja zakupnog odnosa i bilo koja druga prava i obaveze iz navedenih ugovora, niti za tačnost podataka u ispravama o nalogodavcu, licu sa kojim ga je doveo u vezu ili o nepokretnosti, koje isprave imaju formu javnih isprava.

IX –PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I PROCEDURA ZA PRITUŽBE
Posrednik pruža usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti poštujući prava nalogodavaca. Posrednik prilikom pružanja usluge ne moze vršiti diskriminaciju po bilo kom osnovu, a u vezi sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014).

Nalogodavaca ili njegov ovlašćeni punomoćnik, ukoliko nisu zadovoljni pruženom uslugom mogu podneti pritužbu u pisanoj formi neposredno u poslovnim prostorijama posrednika ili putem preporučene pošte. Po prijemu pritužbe utvrdiće se relevantno činjenično stanje u vezi sa predmetom pritužbe. O osnovanosti pritžbe ili prigovora odlučuje direktor, odnosno lice koga on ovlasti. Rok za rešavanje po pritužbi/prigovoru je 7 dana od dana prijema. Odlukom se pritužba/prigovor usvaja u celosti ili delimično ili se odbija kao neosnovan uz obrazloženje razloga za navedenu odluku. Ukoliko je pritužba osnovana, u odluci se moraju navesti i mere koje će se preduzeti radi otklanjanja utvrdjenih nepravilnosti, odnosno povrede prava potrošača. Ukoliko nalogodavac nije zadovoljan odlukom po pritužbi, može izjaviti žalbu nadležnom ministarstvu.

X - ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, a mogu se promeniti u slučaju promena pozitivnih propisa koji regulišu posredovanje iz Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Na ugovorni odnos posrednika i nalogodavca, ovi Opšti uslovi poslovanja se primenjuju momentom zaključenja ugovora o posredovanju i obavezuju isto kao i ugovor o posredovanju.
Na sve što ugovorom o posredovanju nije ugovoreno, primenjuju se odredbe ovih Opštih uslova. U slučaju neslaganja odredbi ovih Opštih uslova i ugovora o posredovanju, važe odredbe ugovora o posredovanju.

Best Real Estae d.o.o.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?