Odlična lokacija za gradnju - Zvezdara II

Osnovni podaci

Grad:Zvezdara (Beograd)

Šira lokacija:Zvezdara 2

Kvadratura:1.764 m²

Opis

Lokacija se nalazi u srcu Zvezdarske šume, a samo 8 minuta od Vukovog spomenika i predstavlja ekskluzivni biser gradskog urbanog jezgra. Prodaje se kao celina, oko 20 ari a čine je 3 parcele.

Površina pojedinačnih građevinskih parcela:
Parcela 1 .......... 556 m2
Parcela 2 .......... 572m2
Parcela 3 .......... 636m2
*Mogućnost prodaje pojedinačnih parcecela.

POVRŠINE ZA STANOVANjE
ZONA S2 PRAVILA GRAĐENjA U ZONI PORODIČNOG STANOVANjA U FORMIRANIM GRADSKIM BLOKOVIMA U PERIFERNOJ ZONI GRADA (S2)
Osnovna namena površina
• Porodično stanovanje (maksimalni broj stanova 4);
Kompatibilnost namena
• Dozvoljeno je učešće komercijalnih saržaja, iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti koje ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku.

Broj objekata
• Na građevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja jednog stambenog objekta.
Položaj objekta na parceli
• Objekte postaviti u okviru zone građenja, koja je definisana građevinskim linijama. Nije obavezno postavljanje objekata ili delova objekata na građevinsku liniju, već u prostoru koji je definisan građevinskim linijama, a kako je prikazano na grafičkom prilogu br.3. Regulaciono - nivelacioni plan sa analitičko geodetskim elementima za
obeležavanje i poprečnim profilima R 1: 1000.
• Planirani objekti su prema položaju na parceli slobodnostojeći. Nije dozvoljeno upuštanje delova objekata (erkeri, ulazne nastrešnice i sl.) van definisane građevinske linije.


Pomoćni objekti
• Dozvoljena je izgradnja pomoćnih objekata koji su u funkciji korišćenja glavnog objekta, čija namena ne ugrožava glavni objekat i susedne parcele.
• Dozvoljena je izgradnja nadstrešnica, sportskih terena, bazena, staklenika i zimskih bašti, koje ne ulaze u obračun urbanističkih parametara.
• Pomoćni objekti se postavljaju prema pravilima za stambene objekte.
• Dozvoljena je izgradnja infrastrukturnih objekata.

Uslovi za formiranje građevinske parcele
• Građevinska parcela, nastala spajanjem ili deljenjem celih ili delova katastarskih parcela mora imati minimalnu širinu fronta prema javnoj saobraćajnoj površini 12,0m i minimalnu površinu 500 m2;
• Svaka građevinska parcela mora da ima nezavisan kolski ulaz direktno sa javne saobraćajne površine
• Direktan pristup podrazumeva da parcela svojim frontom izlazi na javnu saobraćajnu površinu;
• Kod ugaonih građevinskih parcela sve stranice koje izlaze na javnu površinu ili pristupni put se smatraju frontom parcele, a ostale granice parcele se smatraju bočnim granicama parcele;
• Ukoliko građevinska parcela ima kolski pristup sa više ulica merodavna je širina fronta prema jednoj ulici;
• Postojeća katastarska parcela koja ispunjava planom propisane uslove minimalne površine i minimalne širine fronta i ima pristup saobraćajnoj površini može postati građevinska parcela.
Rastojanje od bočne granice parcele
• Minimalno rastojanje objekta sa otvorima pomoćnih prostorija ili bez otvora na bočnim fasadama, od bočnih granica parcele je 1/5 visine venca objekta.
• Minimalno rastojanje objekta sa otvorima stambenih ili poslovnih prostorija na bočnim fasadama, od bočnih granica parcele je 1/3 visine venca objekta.
Rastojanje od zadnje granice parcele
• Minimalno rastojanje stambenog objekta od zadnje granice parcele je 1/2 visine venca objekta, za sve vrste otvora.
• Minimalno rastojanje pomoćnog objekta od zadnje granice parcele je 3,0m, za sve vrste otvora.
Indeks zauzetosti parcele (Z)


Maksimalni indeks zauzetosti na parceli je Z=30%.
Visina venca objekta (maks.v.v.)
• Maksimalna visina venca stambenog objekta je 9,0m u odnosu na kotu pristupne saobraćajnice.
• Maksimalna visina slemena stambenog objekta je 12,5m u odnosu na kotu pristupne saobraćajnice.
• Maksimalna visina venca pomoćnog objekata je 4,0m u odnosu na kotu pristupne saobraćajnice.
• Maksimalna visina slemena pomoćnog objekta je 4,5m u odnosu na kotu pristupne saobraćajnice.
• Maksimalna visina objekta je visina venca poslednje pune etaže ili ograde povučene etaže u ravni fasadnog platna u odnosu na kotu pristupne saobraćajnice.
Kota prizemlja
• Kota prizemlja objekta je najviše 1,6m viša od najviše kote pristupne saobraćajnice,
• Za objekte, koji u prizemlju imaju nestambenu namenu (poslovanje), kota prizemlja je maksimalno 0,2m viša od najviše kote pristupne saobraćajnice, a pristup poslovnom prostoru mora biti prilagođen osobama sa smanjenom sposobnošću kretanja.


Pravila i uslovi za intervencije na postojećim objektima
• Dozvoljena je rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata na parceli koji su u zoni građenja, a prema urbanističkim parametara i pravila građenja datim ovim Planom.
Uslovi za slobodne i zelene površine
• Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina na parceli je 70%.
• Minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom je 50%.
• Obavezno je čuvanje postojeće vredne drvenaste vegetacije i njeno uklapanje u rešenje planiranih objekata.

Ostali podaci

Oprema i infrastruktura

  • Prilaz - asfaltirani
  • Miran predeo

Lokacija

Broj pregleda: 158

Kontaktirajte agenta

Polja označena sa * su obavezna

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?